ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นักวิจัยดีเด่น”

ขอเชิญนักวิจัยของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกเป็น “นักวิจัยดีเด่น”

 คุณสมบัติของผู้สมัครนักวิจัยดีเด่น มีดังนี้

  1. เป็นอาจารย์ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา
  2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปี ย้อนหลังนับถึงวันสมัคร
  3. ไม่ได้เป็นนักวิจัยดีเด่นของวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา

เกณฑ์การพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น มีดังนี้

  1. เป็นเจ้าของผลงานวิจัยหรือมีสัดส่วนการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปีย้อนหลังนับถึงวันสมัคร หรือ
  3. มีผลงานที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร)