ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นักวิจัยดีเด่น”

                  ขอเชิญนักวิจัยของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกเป็น “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ชิงรางวัล

  • ทองคำมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นอาจารย์ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกไม่ต่ำกว่า ๑ ปีการศึกษา
  2.  มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา ๒ ปีย้อนหลังนับถึงวันสมัคร
  3. ไม่ได้เป็นนักวิจัยดีเด่นของวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา