ประกาศผลการพิจารณาทุนช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต
ประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศผลการพิจารณาทุนช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต

อนุปริญญาสู่บัณฑิต ประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2

ให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณา รายการตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาทุนฯ
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาทุกท่าน😊🎉