ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
การประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ
“สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 4

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

การประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี “สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
แนบท้ายประกาศ ฯ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)

๑. นางสาววราภรณ์ มั่งมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
๒. นางสาวณภัส ทองก้อน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๓. นางสาวหัสญาณี ปกนาง โรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๔. นางสาววิลาสินี ศรีสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. นายพงศ์พิศุทธ์ เพ็งสุข โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
๖. นางสาวอวัศยา ฉัตรเงิน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
๗. นางสาวสายวารี บุญสาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
๘. นางสาวสิรินทร ศรีกุนเลาะ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
๙. นายวรปรัชญ์ สว่างศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐. นางสาวนริศรา ตั้งหมั่น โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
๑๑. นางสาวดาริณี สอนหนู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๒. นางสาวลดาวัลย์ เรืองภู่ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓. นางสาวสเกตุจิรา คำวงสุข โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
๑๔. นางสาวณัฐกานต์พิไล อินทร์แก้ว โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
๑๕. นางสาววรินลดา สร้อยศรีขำ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครปฐม
๑๖. นางสาวฐิตาพร เรืองงาม โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
๑๗. นางสาวกณิศา จุ้ยใจเหิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๘. นายบุรวิชญ์ ดำเพ็ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
๑๙. นายพีรภัทร พรสุดาชัย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครปฐม

 

ระดับอุดมศึกษา – ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)

๑. นายธนินทร์ธร เทียนดำรง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
๒. นายจักรกฤษณ์ พุ่มฉัตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
๓. นางสาวพัชรี มั่นเขียว มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
๔. นายสุริยา หอมหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๕. นายบดินทร์ แพงชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๖. นางสาวปฏิญญา บุญชู มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
๗. นายจักรพงษ์ ทะรารัมย์ วิทยาลัยพยาบาลบราราชชนนี จังหวัดชลบุรี
๘. นายไตรภูมิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
๙. นางสาวมัณฑนา ชุมพลปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๑๐. นางสาวเพ็ญมณี เอนกธรรมกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
๑๑. นางสาวกนกกร กามูณี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
๑๒. นางภัทรนันท์ ตัญจะโร มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
๑๓. นายราม แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
๑๔. นางสาวสุวนันท์ ดีทุ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
๑๕. นางสาวพฤศจิกา ลิ้มทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
๑๖. นายพงศกร เจะดราแม มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา