กิจกรรมประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ

“สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 4