การเสวนาเรื่อง ภาษากับการสร้างธุรกิจในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม
Business Initiation and Language in Intercultural Communication