การประชุมบุคลากรของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ในรูปแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการบริหารและการบริการนักศึกษา จากอธิการบดี และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในแต่ละสายงาน

โดยในปีการศึกษาศึกษานี้ จุดเน้นที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Learning และ Online Learning โดยมีการจัดหา Tools ต่างๆ มาให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา อาทิ Webex Meeting, Google Workspace, Microsoft Office รวมถึง การยืมอุปกรณ์Computer สำหรับการเรียนการสอน และการ Remote ผ่าน Google Remote Desktop เพื่อเข้ามาใช้ทรัพยากรในห้อง Computer Lab

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้อาจารย์และบุคลากรทุกท่านพัฒนาและปรับตัวทั้งการทำงาน และการสอน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในช่วง Covid และ Post Covid เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

นอกจากนี้ การจัดการประชุมแบบ Virtual Meeting ในครั้งนี้ ยังได้เป็นการทดสอบห้อง Studio ใหม่ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่ฝึกปฏิบัติใหม่สำหรับนักศึกษา อาทิ การถ่ายทำ Live Streaming การถ่ายทำ Video Presentation ในการนำเสนอสินค้า การ Cast game เป็นต้น ซึ่งพร้อมสำหรับหารใช้งานเมื่อได้กลับมาจัดการเรียนการสอนปกติอีกครั้ง