ขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องขอผ่อนผันทหาร ให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

 • ใบรับรองนักศึกษา ตัวจริง  1 ฉบับ  (คลิก ขอยื่นคำร้อง)
 • ใบรับรองนักศึกษา สำเนา  1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • สำเนาหมายเรียกเกณฑ์ทหาร สด. 35 2 ฉบับ
 • สำเนา สด. 9 จำนวน 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1.5 นิ้ว จำนวน  1 ใบ

นักศึกษาสามารถส่งคำร้องขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

ในระหว่าง วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม (พัฒนานักศึกษา) ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ 

ติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์กิติวุฒิ  ชุนหะจินดา  เบอร์โทร : 083-989-3163

สอบถามด่วน คลิก >> กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 1. อายุย่างเข้า 21 ปี ต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิลำเนาที่ขึ้นทะเบียนทหารไว้
 2. ติดต่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม (พัฒนานักศึกษา) ชั้น 2 ห้อง 128 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
 3. ติดต่อขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (สำนักทะเบียนและวัดผลประเมินผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา)
 4. ยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม ของทุกปี

เอกสารหลักฐานประกอบการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 1. เขียนคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (พร้อมติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว)
 2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนา สด.9 (ถ่ายสำเนาหน้าหลัง) จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนา สด.35 (ถ่ายสำเนาหน้าหลัง) จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

** เอกสารที่ถ่ายสำเนา นักศึกษาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 1. นำเอกสารทุกฉบับ ติดต่อ อาจารย์กิติวุฒิ ชุนหะจินดา (ผู้รับผิดชอบ) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม (พัฒนานักศึกษา) (ชั้น 2 ห้อง 128 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา)
 2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาลงนามรับรองสำเนา (มทส.1)
 3. เสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาลงนามหนังสือนำส่ง (ซ.อ.บ.) เอกสารหลักฐานการขอผ่อนผันฯ
 4. นำส่งเอกสาร หลักฐานในการขอผ่อนผันฯ แยกตามภูมิลำเนาทหาร ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
 5. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติการขอผ่อนผันฯ ในเว็ปเพจกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และบอร์ดหน้าห้องกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม (พัฒนานักศึกษา)
 6. นักศึกษาทำการตรวจสอบรายชื่อกับสัสดี ก่อนวันตรวจเลือก 2 สัปดาห์
  ตามภูมิลำเนาทหาร
 7. นักศึกษารายงานตัวตามหมายเรียก สด.35 ไปแสดงตนที่อำเภอหรือเขตภูมิลำเนาทหารจังหวัดนั้นๆ ในวันตรวจเลือก โดยนำหลักฐาน สด.9 สด.35
  บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษาไปด้วยทุกปี รับ สด.43 เป็นหลักฐานและ สด.35 การมารายงานตัวในปีถัดไป
 8. นักศึกษาที่อยู่ในกำหนดผ่อนผันแล้วเปลี่ยนใจสละสิทธ์ เพื่อขอรับการตรวจเลือก ถ้าจับฉลากได้ใบแดงถูกเกณฑ์ทหาร แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจต้องลาพักการเรียน จึงขอให้นักศึกษาพิจารณา ให้รอบคอบก่อนสละสิทธิ์ขอผ่อนผัน

** ยื่นเอกสารครั้งเดียว จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรืออายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ และ ต้องไปรับหมายเรียกและรายงานตัว ตามหมายเรียกทุกปี

โทษของการไม่ไปรายงานตัว

เมื่อนักศึกษายื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาต้องไปรายงานตัวทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา  หากไม่ไปรายงานตัวการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จะให้เป็นโมฆะ และถือว่านักศึกษาหนีทหาร   มีโทษตามกฎหมาย จำคุก ปรับ และเข้าเป็นทหารกองประจำการ

** สิทธิ์การผ่อนผันฯจะสิ้นสุดลงเมื่อ    

1.สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัย  2. หมดสภาพการเป็นนักศึกษา  3. อายุครบ 26 ปี บริบูรณ์