SOUTHEAST Leadership Camp 1

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อการทำงาน กิจกรรมฝึกอบรมผู้บริหาร ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 ณ Centara Q Resort Rayong จัดโดย สำนักงานทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก