การประกวด Smart Tourism and Hospitality การนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนภายใต้วิถี New Normal

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้จัดประกวดแข่งขัน Smart Tourism and Hospitality การนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนภายใต้วิถี New Normal ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebX โดยมีทีมผู้สนใจเข้าร่วม  4 สถาบัน 5 ทีมการแข่งขัน มีวิทยาลัยพนิชยการบางนา 2 ทีม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพานิชย์ 1 ทีม วิทยาลัยบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 1 ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 1 ทีม การจัดแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสำคัญกับสามารถ ชุมชนทางการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้บ้านตนเอง ลดการเดินทางหรือการทำกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยง ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ต่อไป