ความเป็นมา (Brief History)              

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจัดตั้ง ศูนย์ Southeast International Relations Center  ขึ้นเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ สนับสนุนงานวิชาการในการบูรณาการความเป็นสากลในหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการประสานงานโครงการระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติร่วม การทำวิจัยร่วม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น

Southeast Bangkok College establishes the Southeast International Relations Center to expand its network and cooperation with foreign institutions. Support the academic work in integrating the international curriculum. And the learning process including international project coordination. Joint practice, Joint Research Public relations and Admissions of international students Etc.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและวิชาการ สู่มาตรฐานสากล”

“CREATIVE QUALITY AND ACADAMIC GRADUATES TO THE INTERNATIONAL STANDARD”

ปรัชญา Philosophy

S- Standard  : ส่งเสริมและสร้างสรรค์ความรู้แก่บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล Promote and educate graduates in international standards.

I – Intermediate  : เป็นสื่อกลางในการประสานงานด้านต่างประเทศ และงานความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอน/วิชาการ/วิจัย และการพัฒนานักศึกษา Mediate for coordinating foreign affairs, academic, research and other cooperation activities.

R- Relationship : สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างชาติเพื่อความเป็นสากล Establish a network of cooperation with international institutions for internationalization.

C- Chance : เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Opportunity for students to increase skills and exchange experience in abroad.

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

1)       งานความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนการสร้างความเป็นนานาชาติ อาทิ

1.1     การขยายเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ

1.2     การจัดทำบันทึกข้อตกลง

1.3     งานสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์โครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อการสร้างความเป็นนานาชาติ

1.4     โครงการและแผนปฏิบัติการการรับนักศึกษาต่างชาติ

1.5     งานสนับสนุน ประสานงานทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างชาติ

2)       บริการข้อมูลให้คำแนะนำ และติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ อาทิ

2.1     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

2.2     ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการสมัครเรียนและการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

2.3     ดูแลการขอวีซ่าให้นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในวิทยาลัย

2.4     ให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ กับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ

3)      สนับสนุนการให้นักศึกษาและบุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดน อาทิ

3.1     จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

3.2     จัดโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

(Our Mission)

1.       Create and Support for International Cooperation.

1.1      Network and expanding and academic cooperation.

1.2     Preparation of the memorandum.

1.3     Support for structured strategy and management for internationalization.

1.4     Programs and Action plan for International Student Admissions.

1.5     Funding and coordinate for scholarships and International research grants.

2.     Information Services And coordinate with other countries in overseas.

2.1     Undergraduate Student Exchange Program.

2.2     Information on admissions and admissions of foreign students

2.3     Take care of process for apply student visa for international students.

2.4     Provide other assistance. With international teachers and students.

3.      Supporting students and staff to gain experience in aboard.

3.1     Organize cultural exchange programs.

3.2    Overseas field trips for staff and students.

The universities and Organization working in cooperation with SBC are the following:

( International Cooperation)

Contact Us

SOUTHEAST International Relations Center (SIRC)

SOUTHEAST BANGKOK COLLEGE (BANGNA CAMPUS)

298 sunphawoot Road, Bangna ,Bangkok, Thailand 10260

นางสาวกมล สมพร   เจ้าหน้าที่ศูนย์ SIRC

เบอร์มือถือ: 098 259 3150

Email: kamol@southeast.ac.th

Mrs. Miao CiCi    เจ้าหน้าที่ศูนย์ SIRC

เบอร์มือถือ: 062 687 6888

Email: miao_cici@southeast.ac.th