สาส์นจากคณบดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ โดยใช้หลักการ เหตุผล และเทคโนโลยี ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้

ด้วยความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลงานวิชาการ งานวิจัย และห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดของเราคือ การเป็นแหล่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และศักยภาพในการทำงาน ออกมารองรับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ความสามารถ ครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการให้งานองค์กร สามารถเลือกใช้และดูแลระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้งาน และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารงาน หรือโครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลางขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชา­คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชา­คอมพิวเตอร์ธุรกิจเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและ ระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถ ด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : ทล.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 54 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เน้นให้นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญ ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย : ทล.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 57 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความงานวิจัย

การพัฒนาอบรมในด้านต่างๆของคณะฯ

  • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสู่นักปฎิบัติ เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัตการเทคโนโลยีไมโครคอนเทอรเรอร์เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตร Embedded System for Internet of Thing วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรต ๗ รอบ

สรุปผลคะแนนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) ปีการศึกษา 2559

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ได้คะแนน 3.80
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ได้คะแนน 3.75
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) ได้คะแนน 4.06
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ได้คะแนน 3.40
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) ได้คะแนน 3.21

(SAR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558

ติดต่อคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ชั้น 4

โทร: 02-7447356 ต่อ 248

อีเมล์: st_sbc@hotmail.com