สาส์นจากคณบดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ โดยใช้หลักการ เหตุผล และเทคโนโลยี ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้

ด้วยความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลงานวิชาการ งานวิจัย และห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดของเราคือ การเป็นแหล่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และศักยภาพในการทำงาน ออกมารองรับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง


บทความงานวิจัย

การพัฒนาอบรมในด้านต่างๆของคณะฯ

  • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสู่นักปฎิบัติ เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัตการเทคโนโลยีไมโครคอนเทอรเรอร์เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตร Embedded System for Internet of Thing วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรต ๗ รอบ

สรุปผลคะแนนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) ปีการศึกษา 2559

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ได้คะแนน 3.80
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ได้คะแนน 3.75
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) ได้คะแนน 4.06
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ได้คะแนน 3.40
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) ได้คะแนน 3.21

(SAR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558

ติดต่อคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ชั้น 4

โทร: 02-7447356 ต่อ 248

อีเมล์: st_sbc@hotmail.com