ข่าวประกาศ

เกี่ยวกับคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ โดยใช้หลักการ เหตุผล และเทคโนโลยี ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้

ด้วยความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลงานวิชาการ งานวิจัย และห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดของเราคือ การเป็นแหล่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และศักยภาพในการทำงาน ออกมารองรับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความรู้ (KM)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย       :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย        :     วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก 75 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขององค์กร เครือ​ข่าย​สื่อสาร​ไร้​สาย (Wireless Network) โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ เช่น Cisco, MikroTik, Oracle, Huawei จึงทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางในการพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย       :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (มัลติมีเดียและอีสปอร์ต)
ชื่อย่อภาษาไทย        :     วท.บ. (มัลติมีเดียและอีสปอร์ต)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120  หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
หลักสูตรมัลติมีเดียและอีสปอร์ตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์  เรียนรู้การออกแบบและผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟ  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ มีทักษะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงหลักการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจมัลติมีเดียและอีสปอร์ต ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริง และครอบคลุมสายงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย     :       เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย      :       ทล.บ. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120  หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ​ที่ผสม​ผสาน​ระหว่างวิทยาการ​ด้าน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​กับหลักบริหารธุรกิจ เป็นทั้งผู้ที่ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึกในการวิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหาทางธุรกิจเพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด​ต่อองค์กร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ สามารถ​เรียน​รู้​และ​พัฒนา​ระบบพาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนงานธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม (ต่อเนื่อง)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย       :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย        :  ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78   หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 54 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านฮาร์ดแวร์และระบบควบคุมอัจฉริยะ(Hardware and Intelligent Control System)การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded Software) สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ/นักวิชาการ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78   หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 54 หน่วยกิต

 •  กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงาน (Improvement) พัฒนางาน (Development) รวมทั้งแก้ไขปัญหา (Solution) ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม   อุตสาหการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความงานวิจัย