โครงการพัฒนา SBC เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีการศึกษา 2564 “การจัดการความรู้สู่วิทยาลัยนวัตกรรมและความเป็นมืออาชีพ ครั้งที่3

    สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๓ เพื่อดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน รวมทั้งขับเคลื่อนแผนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ของแผน โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมร่วมพัฒนานักศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นหน่วยงานขนาดกลาง สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหาร และดำเนินงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผน 
ทั้งนี้สำนักฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่
     ๑) กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการ กิจกรรม พร้อมขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อบรรลุผลตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับวิทยาลัย ที่วางไว้
     ๒) บูรณาการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้

ปรัชญา :    จริยธรรมและคุณธรรมนำยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สากล
ปณิธาน :     บูรณาการการพัฒนาด้วยยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด
วิสัยทัศน์ :    สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเน้นการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาให้เกิด อรรถประโยชน์สูงสุดสู่สากล
พันธกิจ :
๑. วิเคราะห์สังเคราะห์บริบทอุดมศึกษาทั้งภายใน และภายนอก เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดสู่สากล
๒. พัฒนาแผนและจัดทำแผน ด้วยการบูรณาการทรัพยากรและ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลด้วยระบบจริยธรรมคุณธรรม และความเป็นสากล
๔. ติดตาม กำกับการดำเนินกิจกรรม โครงการให้ขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สถาบันกำหนด
๕. พัฒนาและขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายให้บรรลุผลทั้งในด้านแผนการดำเนินงานและ ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
๖. ดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันและพันธกิจของแผนฯ และพัฒนา

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

ที่อยู่
298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 Phone: 02 744 7356-65
Fax: 02 398 1356