ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ครบรอบ 21 ปีขึ้น และได้จัดพิธีคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรของวิทยาลัย ดังนี้

  1. รางวัล นักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2562
  2. อาจารย์ดีเด่น (วิชาการ)
  3. อาจารย์สายสนับสนุนดีเด่น
  4. เจ้าหน้าที่ดีเด่น
  5. พนักงานบริการที่ดีเด่น
  6. นักศึกษาดีเด่น

รางวัล นักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ดร.เอกนรี  ทุมพล รักษาการรองคณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

อาจารย์ดีเด่น สายวิชาการ
ผศ.ดร.อำพล  นววงศ์เสถียร     คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

อาจารย์ดีเด่น สายวิชาการ
ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ดีเด่นสายสนับสนุน
อาจารย์บริสุทธิ์  ผึ่งผดุง  อาจารย์ประจำกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่ดีเด่น
นางสาวรัตนภรณ์  นิลพงษ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ

พนักงานบริการที่ดีเด่น 
นายเสน่ห์   ละมูลมอน   หัวหน้าพนักงาน วิทยาเขตบางพลี

นักศึกษาดีเด่น
นาย ชวัลวิทย์  โตจิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
รางวัลที่ได้รับ “รางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562”

นักศึกษาดีเด่น
นางสาวยุวรินทร์    เศรษฐนิโรจน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564” ออกให้โดย กระทรวงศึกษาธิการ