งานพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564  วิทยาลัยเซาอีสท์บางกอกได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวททั้งสิ้น 1,163 คน ในปีนี้สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาต่าง ๆ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายอาคม เพิมพิทยาไพสิฐ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 2.นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 3.ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ