ภาพบรรยากาศกิจกรรม
SBC OPENHOUSE 2020
เปิดบ้านวิชาการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

คณะนิติศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

คณะศิลปศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

SOUTHEAST ROV CHAMPIONSHIP
โดยสำนักประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร