ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ที่ ๐๓๓/๒๕๖๔

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฉบับที่ ๑๖)

          เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     โดยเคร่งครัด

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร                โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑ ให้จัดการเรียนการสอน และจัดสอบในชั้นเรียนของภาคปกติตามเดิม ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๕        เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้จัดการเรียนการสอนภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์,ค่ำ) ทุกวิทยาเขต แบบผสมผสาน (Hybrid)                ตามประกาศตารางเรียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่ Block II เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้บุคลากรทุกระดับมาปฏิบัติงานตามเวลาปกติ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๔  ให้บุคลากร นักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๕ กรณีบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาสูงสุดและคณะที่สังกัดทันที

ข้อ ๖ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ อธิการบดีจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด