โครงการ อบรม ERP-SAP Business One
“หลักสูตร SLD9203-1000 ERP SAP Business One – Logistics”

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด

โครงการ อบรม ERP-SAP Business One

“หลักสูตร SLD9203-1000 ERP SAP Business One – Logistics”
ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564

รายละเอียดการเข้าอบรม

8 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น

 • 1. Course Overview (Laboratory)
  – เรียนรู้ว่า ERP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการทำงานในปัจจุบัน – ภาพรวมของ
  โปรแกรม SAP Business One
 • 2. Business Process ของระบบ ERP จากประสบการณ์ Consult ตรง ที่มีความชำนาญ
  มากกว่า 10 ปี
 • 3. เรียนรู้ Business Process ผ่าน SAP Business One (Laboratory)
  3.1 Course Overview
  3.2 Fundamentals of SAP Business One
  3.3 Master Data
  o Item master
  o Price Lists
  o Business partner master data
  3.4 Module Purchasing – AP
  o Purchase Quotation
  o Purchase order
  o Goods Receipt PO
  o Goods Returns
  o AP Invoice
  o AP Credit Note
  o Purchasing Report

9 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น.

 • 3.5 Module Sales – AR
  o Sales Quotation
  o Sales Order
  o Delivery
  o Return
  o AR Invoice
  o AR Credit Note
  o Sales Report 2

10 มีนาคม 2564  เวลา 09:00 – 16:00 น.

 • 3.6 Module Inventory – Stock management
  o Item Management
  o Inventory Transactions
  o Price Lists
  o Pick and Pack
  o Inventory Report
  o Bin Location

11 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น.

 • 3.7 Module MRP
  o Forecasts
  o MRP Wizard
  o Order Recommendation
 • 3.8 Module Production
  o Bill of Materials
  o Production Order
  o Receipt from Production
  o Issue for Production
  o Production report

12 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น.

 • 3.9 Module Service
  o Service Call
  o Customer Equipment Card
  o Service Contract
  o Solutions Knowledge Base
  o Service Report
  o Workshop

รายละเอียด
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 6,000 บาท
2. หลักสูตร SLD9203-1000 ERP SAP Business One – Logistic (อบรม 5 วัน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง)
3. อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบตึกใหม่ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

หมายเหตุ
1. บริษัท ศาลาแดง จำกัด จะมอบ Certificate of Attendance ให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม ไม่ต่ากว่า 80% ของหลักสูตร
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. ผ้เูข้ารับการอบรมต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอย่ใูนระดับอุดมศึกษา หรือ บุคคลทั่วไปที่ตอ้งการเพิ่มพูนสมรรถนะ

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร