นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียน ภาคปกติ ภาคสมทบ(ค่ำ) และ   ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษา ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต รอบสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 ตามกำหนดการ ดังนี้

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.

>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<

เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย

  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
  3. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม:

สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116

www.facebook.com/regsbc