ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันอังคารที่ 7 – วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco WebX  โดย วิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน คือ 1) รศ.ดร.บัญชา วิทยอนันต์ วิทยาลัยราชสีมา ประธานกรรมการ 2) รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยเกริก กรรมการ
3) ผศ.ดร.วัลลี พุทโสม มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรรมการ 4) ผศ.ดร.พร้อมภัค บึงบัว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการ
5) ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรรมการและเลขานุการ ได้มีการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาของวิทยาลัยกับผู้บริหาร
นำโดย ดร.สมศัก รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัย ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.พล.ร.ต.หญิง ยุวดี เปรมวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ทางคณะกรรมการ ได้ ขอสัมภาษณ์ นักศึกษาศิษย์เก่า นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน และ ผู้ประกอบการณ์แต่ละด้าน เพื่อนำมาเป็นข้อแนะนำในการพัฒนาวิทยาลัย ต่อไป