ขอเชิญบุคลากรของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ส่งโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

งานวิจัยสู่ชุมชนตามแนวทาง University Engagement มีตัวอย่างชื่องานวิจัยตามไฟล์แนบ

โดยสามารถยื่นส่งโครงร่างการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2562 (ทั้งนี้ โครงร่างการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและวิชาการระดับคณะแล้ว)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักวิจัยฯ ต่อ 202 , 203

คลีนิควิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา
บริการให้คำปรึกษาในการดำเนินการวิจัยแก่บุคลากร
ซึ่งสามารถเข้าพบขอคำปรึกษาได้

ณ ห้องคลีนิควิจัย ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

และวันจันทร์ , วันพุธ เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

(หรือสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่สำนักวิจัยฯ)