รายงานการประชุม ฉบับที่ 1
ด้านมนุษยศาสตร์

รายงานการประชุม ฉบับที่ 2
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานการประชุม ฉบับที่ 3
ด้านศึกษาศาสตร์ (1)

รายงานการประชุม ฉบับที่ 4
ด้านศึกษาศาสตร์ (2)

รายงานการประชุม ฉบับที่ 5
ด้านสังคมศาสตร์ (1)

รายงานการประชุม ฉบับที่ 6
ด้านสังคมศาสตร์ (2)

รายงานการประชุม ฉบับที่ 7
ด้านสังคมศาสตร์ (3)

Proceedings
ISSUE 8 International