หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Educational Administration)

วิชาเอก : ไม่มี

 

จํานวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร : แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ  : หลักสูตรระดับปริญญาเอก ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา
 • ภาษาที่ใช้  : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • การรับเข้าศึกษา  : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  : เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  : ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา
 • ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)
 • ศึกษานิเทศก์
 • นักวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา
 • นักวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
 • ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
 • นักพัฒนาการศึกษาองค์กรเอกชน

การดำเนินการหลักสูตร

วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

นอกวัน – เวลาราชการ  โดยมีระยะเวลาดำเนินการดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1   มิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2  พฤศจิกายน – มีนาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ ก.พ. รับรอง
 2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือประสบการณ์ในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา
 3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
 • ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต้อง มีคะแนนดังนี้

เกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

1. TOEIC 500
2. TOEFL 500
3. IELT 5
4. CU-TEP 65
5. TU-GET 500

หมายเหตุ : ทั้งนี้ผลการสอบที่นำมายื่นให้นับระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบได้

 • ผู้เข้าศึกษาที่ยังไม่สามารถยื่นผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ จะต้องยื่นก่อนสำเร็จการศึกษา
 • หรือ ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  ให้รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยให้ผ่านภาษาอังกฤษ ตามที่วิทยาลัยกำหนด ก่อนจบการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

 1. เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
 2. เป็นผู้วิกลจริต
 3. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำผิดทางวินัย

ต้องสมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1)  การสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว  ใช้สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีสถานภาพหรือดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน/สถานประกอบการ หรือสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก ที่เป็นบุคคลในโครงการพิเศษของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ทั้งนี้ต้องแนบ Portfolio ประกอบการสมัครสอบคัดเลือก

2)  การสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ์ ใช้สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกที่เป็นบุคคลทั่วไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร แบบ 2.1

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไม่นับหน่วยกิต)  3  หน่วยกิต*

หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

* ไม่นับหน่วยกิต แต่ในกรณีที่มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่หลักสูตรรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ไม่ต้องเรียนหมวดเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า