หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Doctor of Philosophy Program in Logistics and Supply ChainBusiness Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (บริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Business Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Logistics and Supply Chain Business Administration)

วิชาเอก : Logistics and Supply Chain Business Administration

จํานวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1 : 48 หน่วยกิต
แบบ 2 : 48 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
 • ภาษาที่ใช้  : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ(ตําราที่ใช่ในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
 • การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ีพี่ถปังํา็จกาึกษ

 • นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจหรือการจัดการโลจิสติกส์และโซ์อุปทาน
 • นักวิชาการหรืออาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจหรือการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • ผู้บริหารองค์การภาครัฐและเอกชน
 • นักวิเคราะห์วางแผน
 • นักวางระบบงานของบริษัทเข้าสู่มาตรฐานสากล
 • ผู้บริหารด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การขนส่งและฝ่ายบรรจุภัณฑ์
 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่มีลักษณะงานด้านการบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน