กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ด้วย ทางวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีความจำเป็นที่จะต้องขอเลื่อนการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาภาคปกติ  มาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศร่วมกับนักศึกษาภาคสมทบ  ในวันเสาร์ที่  27  พฤษภาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม SBC HALL วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ดังนั้นจึงเรียนให้ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

สำนักกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ: นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น.