การอบรม และการแข่งขัน “การติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ Mikrotik”

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

 กำหนดการอบรม และการแข่งขัน

การอบรม  “การติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ Mikrotik”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

การแข่งขัน “การติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ Mikrotik”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

 สถานที่อบรมและแข่งขัน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ (๑๓๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 วิธีการสมัครเข้าอบรม

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ หรือเทียบเท่า เท่านั้น
 • แต่ละสถาบันสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมได้เพียง ๔ คนเท่านั้น
 • การสมัครเข้าอบรม สามารถกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับ ตามเอกสารที่แนบมา หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์สมนึก โรจน์มงคลรัตน์, ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ โทร.๐๒-๗๔๔-๗๓๕๖-๖๕ ต่อ ๒๔๖, E-mail : somunek@southeast.ac.th, Songpon@Southeast.ac.th
 • รับสมัครเข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยยึดวันที่ส่งแบบตอบรับ

 วิธีการสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการอบรม “การติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ Mikrotik” และแสดงความจำนงจะเข้าร่วมแข่งขันในโครงการนี้เท่านั้น
 • การแข่งขันเป็นแบบการแข่งขันแบบทีม (๒ คน)
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน ๔๐ คน โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • แต่ละสถาบันสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้เพียง ๒ ทีม เท่านั้น
 • การสมัครเข้าแข่งขัน สามารถกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับ ตามเอกสารที่แนบมา หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์สมนึก โรจน์มงคลรัตน์, ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ โทร.๐๒-๗๔๔-๗๓๕๖-๖๕ ต่อ ๒๔๖, E-mail : somunek@southeast.ac.th, Songpon@Southeast.ac.th
 • รับสมัครเข้าแข่งขันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยยึดวันที่ส่งแบบตอบรับ
 • หากมีผู้สมัครเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก สิทธิ์ในการเข้าแข่งขันจะพิจารณาจากลำดับที่ส่งเข้ามาในลำดับแรกของแต่ละสถาบันก่อน หากมีที่นั่งเหลือจะพิจารณาในลำดับที่ ๒ ของแต่ละสถาบันตามลำดับวัน และเวลาในการส่งแบบตอบรับ
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http://www.southeast.ac.th
 • แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันบุคคลในวันเข้าร่วมการแข่งขัน

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะเป็นการแข่งขันติดตั้งระบบบเครือข่ายตามโจทย์ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
 • เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน จะอยู่ในภายในขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม “การติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ Mikrotik” เท่านั้น
 • เวลาการแข่งขันทั้งหมด ๑ ชั่วโมง
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกทำโจทย์ได้อย่างอิสระ
 • โจทย์แต่ละข้อจะมีการให้ระดับคะแนนตามความยากง่ายของโจทย์นั้น
 • เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ผู้ได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลาที่ส่งผลการติดตั้ง และเวลาที่คณะกรรมการยืนยัน)
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้อินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากที่โจทย์กำหนด และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการแข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าไปในระหว่างการแข่งขัน
 • หากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • ผลการตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลพิเศษ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
  • ได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลพิเศษ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
  • ได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลพิเศษ
 • รางวัลชมเชย ได้รับของรางวัลพิเศษ