แข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม SBC Let’s Mix

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ห้อง ๓๔๐๙ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.    คณาจารย์และนักศึกษาลงทะเบียนและรับบัตรการแข่งขัน SBC Let’s Mix

ณ บริเวณชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.     พิธีเปิด

๐๙.๓๐ –  ๑๑.๓๐ น.    ดำเนินการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม

๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น.     คณะกรรมการร่วมประชุมผลการตัดสิน

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 คุณสมบัติผู้แข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องกำลังศึกษาระดับ ปวช. โดยสมัครเป็นทีม ทีมละ ๒ คน โดยที่สมาชิกแต่ละคนจะศึกษาในชั้นปีเดียวกันหรือต่างชั้นปี

 ระเบียบและกติกา

 • ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องคิดสูตรเครื่องดื่ม ๑ สูตร โดยมีเหล้า Vodka เป็นส่วนผสมหลัก
 • ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องทำการผสมเครื่องดื่มให้เสร็จพร้อมตกแต่งภายในระยะเวลา ๖ นาที(ไม่รวมเวลาเตรียมของ) โดยเครื่องดื่มที่ผสมเสร็จแล้วจะถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
  • ส่วนแรก รินใส่แก้วช๊อตจำนวน ๓ แก้ว ไม่ต้องตกแต่ง เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินเรื่องรสชาติ
  • ส่วนที่สอง รินใส่แก้วแล้วทำการตกแต่ง และนำมาจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงานเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำ แก้ว อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และส่วนผสมอื่นๆ มาเองทั้งหมด โดยที่ผู้จัดงานจะเตรียมเหล้า Vodka และน้ำแข็งไว้ให้
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเพลงที่จะใช้ในการแข่งขันมาเองในรูปแบบของไฟล์ MP3 ลงในแฟลชไดร์ฟเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้ารายงานตัวในวันพฤหัสที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ๗ รอบ พร้อมส่งเพลงเพื่อใช้ในการแข่งขัน

 เกณฑ์ในการให้คะแนน

 • รสชาติ และความคิดสร้างสรรค์ ๓๐      คะแนน
 • การตกแต่งปากแก้ว ๒๐      คะแนน
 • ความเป็น Teamwork ๒๐      คะแนน
 • ลีลาการแสดง ๒๐      คะแนน
 • ความสะอาด ๑๐      คะแนน

รวม                                                          ๑๐๐    คะแนน

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                       ๑ รางวัล                   ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑        ๑ รางวัล                   ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒        ๑ รางวัล                   ๒,๐๐๐ บาท

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร พร้อมรายละเอียดสูตรที่ใช้ในการแข่งขัน
 • สำเนาบัตรนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

 ระเบียบการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รับสมัครทาง E – Mail : nawaporn@southeast.ac.th    (อาจารย์นวพร  บุญประสม)

ati@southeast.ac.th              (อาจารย์อติ      เรียงสุวรรณ)

รายละเอียดเพื่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

อาจารย์นวพร             บุญประสม                 ๐๖๓ ๖๒๖ ๔๖๙๕

อาจารย์อติ                 เรียงสุวรรณ                ๐๙๐ ๙๘๐ ๐๙๖๘

อาจารย์เบญจมาภรณ์     ชำนาญฉา                  ๐๘๓ ๑๐๓ ๕๐๓๗