การแข่งขันทักษะเครื่องดื่ม SBC let’s Mix

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

08.00-12.00น. ณ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สำหรับ นักเรียน ปวช. ปวส.

คุณสมบัติผู้แข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องกำลังศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. โดยสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยที่สมาชิกแต่ละคนจะศึกษาในชั้นปีเดียวกันหรือต่างชั้นปี
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันมาจากสถาบันเดียวกันสามารถส่งร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม

ระเบียบและกติกา

 • ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องคิดสูตรเครื่องดื่ม 1 สูตร
 • ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องทำการผสมเครื่องดื่มให้เสร็จพร้อมตกแต่งภายในระยะเวลา 5 นาทีและให้เวลาการจัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์ขั้นตอนละ 2 นาที  โดยเครื่องดื่มที่ผสมเสร็จแล้วจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
  • ส่วนแรก รินใส่แก้วช๊อตจำนวน 3 แก้ว ไม่ต้องตกแต่ง เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินเรื่องรสชาติ
  • ส่วนที่สอง รินใส่แก้วแล้วทำการตกแต่ง และนำมาจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงานเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำ แก้ว อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และส่วนผสมอื่นๆ มาเองทั้งหมด  โดยผู้จัดงานจะจัดเตรียมน้ำแข็งไว้ให้
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเพลงที่จะใช้ในการแข่งขันมาเองในรูปแบบของไฟล์ MP3 ลงในแฟลชไดร์ฟเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้ารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00–08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมส่งเพลงเพื่อใช้ในการแข่งขัน

 เกณฑ์ในการให้คะแนน

 • รสชาติ และความคิดสร้างสรรค์ 30      คะแนน
 • การตกแต่งปากแก้ว                   20      คะแนน
 • ความเป็น Teamwork               20      คะแนน
 • ลีลาการแสดง                            20      คะแนน
 • ความสะอาด                               10      คะแนน

รวม     100    คะแนน

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                            1 รางวัล                   5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         1 รางวัล                   3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         1 รางวัล                   2,000 บาท

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร พร้อมรายละเอียดสูตรที่ใช้ในการแข่งขัน
 • สำเนาบัตรนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

 ระเบียบการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (ปิดรับเมื่อครบจำนวน 15 ทีม)

รับสมัครทาง E – Mail : nawaporn@southeast.ac.th    (อาจารย์นวพร  บุญประสม) , ati@southeast.ac.th  (อาจารย์อติ      เรียงสุวรรณ)

 รายละเอียดเพื่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

อาจารย์นวพร             บุญประสม                 063-626-4695
อาจารย์อติ                 เรียงสุวรรณ              090-980-0968
อาจารย์เบญจมาภรณ์     ชำนาญฉา            083-103-5037