การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาพ (Photo Album) ทาง Facebook

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

08.00-16.00น. ณ ชั้น 2 ห้อง 3203 ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ

สำหรับ นักเรียน ปวช. ปวส. และ ม.4-6

คุณสมบัติของผู้สมัครแข่งขัน

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.4-6 หรือ ปวช.) หรือ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สถานศึกษาที่ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งได้ไม่เกิน 2 ทีมๆ ละไม่เกิน 2 คน
 • ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ลักษณะการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันการนำเสนอผลงาน การเล่าเรื่องด้วยภาพ (Photo Album) ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค (Facebook)  โดยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอ “วิทยาลัยเซาธ์อีสท์ บางกอก (SBC) ในมุมมองของผู้เข้าร่วมแข่งขันให้คนทั่วไปรู้จัก” โดยใช้การเล่าเรื่องให้น่าสนใจ และสร้างการจดจำด้วยการใช้รูปภาพเป็นหลักในการสื่อสาร

เงื่อนไขการแข่งขัน

 •    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( ม.4-6 หรือ ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถรวมทีมคละระดับการศึกษามาได้ โดยไม่จำกัดระดับชั้น
 • สถานศึกษาที่ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งได้ไม่เกิน 2 ทีมๆ ละไม่เกิน 2 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม สถาบันละไม่เกิน 2 ท่าน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันให้แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน นักศึกษาประกอบการสมัคร
 • สถานที่แข่งขัน ห้อง lab 3203 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยฯ โดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับการอบรมเกี่ยวกับการใช้เฟสบุ๊คในการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพเป็นหลัก ในช่วง 8.00 น.-9.00 น.   เริ่มอบรมเชิงปฏิบัติการเวลา 9.00 น.-12.00 น. และทำการแข่งขันในช่วงบ่าย โดยเริ่มลงทะเบียน 12.30 น.-13.00 น. แข่งขันพร้อมกันเวลา 13.00 น.-15.30 น. ณ ห้อง lab 3203 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยฯ รวมเวลาทั้งหมด 2.30 ชั่วโมง
 • กติกาการแข่งขัน มีดังนี้

–  ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องใช้รูปภาพและตราสัญลักษณ์ที่ทางสถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้ และทำการออกแบบผลงานในห้องที่จัดไว้สำหรับการแข่งขันเท่านั้น

–  ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถเตรียมแนวคิด สำหรับใช้ในการออกแบบมาได้ล่วงหน้า และถ้าต้องการใช้ตัวอักษรพิเศษ สามารถดาวน์โหลดและนำมาใช้ในวันที่ทำการแข่งขัน

 • นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันมารายงานตัวต่อกรรมการพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา ในวันที่ทำการแข่งขัน
 •  ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมารายงานตัวเพื่อรับการอบรมภายในเวลา 08.00 น. – 08.45 น. และลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันในเวลา 12.30 น.-13.00 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะต้องผ่านการอบรมในช่วงเช้า ถ้าไม่เข้าอบรม ถือว่าหมดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน

เกณฑ์การพิจารณา : คะแนนเต็ม 100 คะแนน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

         

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1.       ความคิดสร้างสรรค์

30

2.       เนื้อหาข้อมูลถูกต้อง ตอบโจทย์

20

3.       ความสวยงาม

20

4.       วิธีการเล่าเรื่องน่าสนใจ น่าติดตาม

30

รวม

100

รางวัลการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตร จากท่านอธิการบดีวิทยาลัย     เซาธ์อีสท์บางกอก  พร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล ดังนี้

รางวัล จำนวนเงินรางวัล
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร  และโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา   500 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 3 ท่าน

วิธีการสมัครเข้าแข่งขัน

 • สมัครโดยส่งเอกสารแบบตอบรับ มาได้ที่ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 298      ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรสาร: 02-398-1356  หรือ E-mail : somnuek@southeast.ac.th. ,
 • chariya@southeast.ac.thสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์จริยา  ศรีจรูญ   สาขาวิชาการตลาด  โทร.  0-2744-7356-60  ต่อ 151  e-mail: chariya@southeast.ac.th.     ผศ. บดินทร์  เดชาบูรณานนท์  โทร.  0-2744-7356-60  ต่อ 151  e-mail: bodin@southeast.ac.th.
 • อาจารยสมนึก  โรจน์มงคลรัตน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โทร.0-2744-7356-60  ต่อ 106  e-mail: somnuek@southeast.ac.th.
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยจะประกาศรายชื่อทีมมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทางhttp://www.southeast.ac.th.