อบรมการใช้ภาษาและ แข่งขันการตอบปัญหาเรื่อง ภาษา python และ Data Science

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

09.00-15.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 133

สำหรับ นักเรียน ปวช. ปวส. และ ม.4-6

ชิงเงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ                 3,000.-
รองชนะเลิศอันดับที่ 1     2,000.-
รองชนะเลิศอันดับที่ 2     1,000.-