การแข่งขันจรวดแรงดันน้า

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

09.00-12.00น. ณ ห้อง ๑๓๔ และสนามกีฬา หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบฯ

สำหรับ นักเรียน ปวช. ปวส.

กฎ กติกาและระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

1. ประเภทการแข่งขัน

– แข่งระยะไกล

– ความสวยงาม

2. ข้อกำหนดของจรวดขวดน้ำ

2.1 เป็นจรวดขวดน้ำที่ต้องใช้แรงขับดันจากน้ำและแรงดันอากาศจากปั๊มลมเท่านั้น

2.2 เป็นจรวดขวดน้ำที่ประดิษฐ์จากขวดน้ำอัดลมขนาดไม่เกิน 1.25 ลิตรเท่านั้น

3. ข้อกำหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ

3.1 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจะจัดเตรียมไว้ให้

4. ข้อกำหนดการลงทะเบียน

4.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเพื่อรับทราบลำดับการปล่อยจรวดขวดน้ำในแต่ละรอบและใบบันทึก

ผลการแข่งขัน (Passport) ณ จุดลงทะเบียน

5. ข้อกำหนดการตรวจสอบจรวดขวดน้ำและฐานปล่อยจรวดน้ำ

5.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงวิธีการคำนวณและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตั้งค่ามุมฐานและระยะการตกจากจุดปล่อย

5.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำจรวดขวดน้ำที่จะใช้ในการปล่อยครั้งนั้นให้คณะกรรมการตรวจสอบความ     ถูกต้องก่อนจำนวน 1 ลำ

6. ข้อกำหนดการเติมน้ำ

6.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้น้ำที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้เท่านั้น และผู้แข่งขันจะต้องเติมน้ำในจรวดอย่างน้อย 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร

6.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผสมวัสดุใดๆลงไปในน้ำที่บรรจุภายในจรวดขวดน้ำ

6.3 กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงว่าผู้เข้าแข่งขันเจตนานำของเหลวหรือวัสดุใดๆบรรจุลงไปในจรวดขวดน้ำคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน

6.4 เมื่อเติมน้ำแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอกรรมการปล่อยจรวดเรียกเข้าสู่ฐานปล่อยต่อไป

7. ข้อกำหนดการปล่อยจรวดขวดน้ำ

7.1 ลำดับการแข่งขันกำหนดตามหมายเลขที่จับฉลากได้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

7.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันในลำดับต่อไปต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณที่กำหนดก่อนที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับก่อนหน้าจะทำการปล่อยจรวดขวดน้ำแล้วเสร็จ

7.3 เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงเวลาเข้าฐานปล่อยจรวดจะต้องติดตั้งฐานปล่อยภายในบริเวณที่กำหนดด้วย     ตนเองและติดตั้งจรวดขวดน้ำให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที

7.4 ให้ผู้แข่งขันทำการปล่อยจรวดขวดน้ำได้ทีมละ 2 รอบโดยจะบันทึกสถิติที่ดีที่สุดเท่านั้น โดยในแต่     ละรอบ ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยจรวดขวดน้ำได้ 1 ครั้งเท่านั้น

7.5 ในกรณีที่จรวดขวดน้ำเกิดข้อขัดข้องระหว่างติดตั้งจรวดขวดน้ำเพื่อทำการปล่อย ผู้แข่งขันสามารถขอเวลานอกในการซ่อแซมปรับปรุงจรวดของกลุ่มตัวเองได้ โดยใช้เวลาเกิน 3 นาที

7.6 กรณีที่ใช้เวลาในการปล่อยจรวดขวดน้ำเกินเวลาที่กำหนดถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น

7.7 กรณีที่ทีมใดไม่สามารถเข้าแข่งขันตามลำดับที่กำหนดไว้ได้ สามารถแจ้งเหตุผลที่เหมาะสมกับ คณะกรรมการเพื่อเลื่อนการแข่งขันภายในรอบนั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ แต่การเลื่อนลำดับการแข่งขันไม่สามารถเลื่อนเพื่อสะสมการปล่อยจรวดขวดน้ำในรอบต่อไปได้

7.8 กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ฐานปล่อยสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลา 2 นาที ฉะนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น

7.9 การปล่อยจรวดขวดน้ำจะต้องได้รับสัญญาณให้ปล่อยจรวดจากคณะกรรมการทุกครั้ง

7.10 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยจรวดขวดน้ำมาด้วยตนเอง เช่น หมวก แว่นตา เสื้อกันฝน เป็นต้น

7.11 ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั้น เข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ฐานปล่อย

8. ข้อกำหนดการนับเวลา

8.1 กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน้ำให้แล้วเสร็จภายใน 3 นาที

8.2 คณะกรรมการจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ฐานปล่อย จนกระทั่งผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมที่จะปล่อยจรวดขวดน้ำ

8.3 คณะกรรมการจับเวลาจะหยุดนับเวลา กรณีดังนี้

8.3.1 สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากและจะเริ่มนับต่อหลังจากได้รับสัญญาณให้ดำเนินการแข่งขันต่อจากคณะกรรมการกลาง

8.3.2 กรณีอื่นที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการกลาง

9. การบันทึกผลการแข่งขัน

9.1 เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้ำแล้ว ให้นำใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ไปที่กองอำนวยการบันทึกสถิติที่ไม่เป็นทางการได้

9.2 สถิติและผลการแข่งขันที่เป็นทางการ จะประกาศผลให้ทราบหลังจาการแข่งขันแล้วเสร็จ

10. การรับจรวดคืน

10.1 เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้ำแล้วให้นำใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ไปรับจรวด       ขวดน้ำคืนได้

11. ข้อกำหนดและกติกาการแข่งขันอื่นๆ

11.1 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

11.2 ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมยิงจรวดขวดน้ำในสนามแข่งขัน

11.3 เริ่มทำการสร้างจรวดเวลา 9.00-10.00 น. ทำการแข่งขัน 10.00-11.00 น.

12. เกณฑ์การตัดสิน

– ประเภทระยะไกล

12.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกในบริเวณสนามการแข่งขัน โดยต้องใช้แรงดันไม่เกิน……..บาร์

12.2 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้ำอยู่นอกพื้นที่ที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่ทำการบันทึกสถิติครั้งนั้นให้

12.3 ให้ทำการปล่อยจรวดขวดน้ำได้ 2 รอบๆละ 1 ครั้งและจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียว