การแข่งขันประกวดออกแบบตราสินค้า

“ข้าวไทย”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-16.30 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

1. คุณสมบัติของผู้สมัครแข่งขัน

1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.4-6 หรือ ปวช.) หรือ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.2  สถานศึกษาที่ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งได้ไม่เกิน 4 ทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน

1.3  ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2. ลักษณะการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันประกวดการออกแบบตราสินค้า “ข้าวไทย” โดยการออกแบบจะต้องแสดงเอกลักษณ์ที่มีความเป็นไทยผสมผสานความร่วมสมัยของยุคปัจจุบัน  ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่เป็นทั้งคนทันสมัยและยังรักในความเป็นไทยควบคู่กันไป

3. เงื่อนไขการแข่งขัน

3.1  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า     ( ม.4-6 หรือ ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถรวมทีมคละระดับการศึกษามาได้ โดยไม่จำกัดระดับชั้น

3.2  สถานศึกษาที่ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งได้ไม่เกิน 4 ทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม สถาบันละไม่เกิน 2 ท่าน

3.3  ผู้เข้าร่วมแข่งขันให้แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน นักศึกษาประกอบการสมัคร

3.4  ส่งผลงานในรูปแบบของตราสินค้าที่ได้ออกแบบแล้วเสร็จ  โดยประกอบด้วย ตราสินค้า ชื่อตราสินค้า  สัญลักษณ์ตราสินค้า(ถ้ามี)  อธิบายแนวคิดการออกแบบ (Concept Design) ตราสินค้า  ความหมายของชื่อตราสินค้าที่ตั้งมา  อธิบายรายละเอียดในการออกแบบและการสื่อความหมายของตราสินค้าที่ออกแบบมาทั้งหมด  โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งผลงานเป็นภาพวาดสี ใส่กระดาษขนาด A4  หรือออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและพิมพ์ในกระดาษขนาด A4

3.5  ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ให้เตรียมผลงาน สำหรับนำเสนอผลงานต่อกรรมการ เวลา 13.00 น.  โดยให้เวลาในการนำเสนอทีมละ 10 นาที พร้อมตอบข้อซักถามประมาณ 5 นาที รวมเวลาทีมละประมาณ 15 นาที  ประกาศผลการแข่งขันเวลา 16.30 น.

3.6  สถานที่แข่งขัน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยฯ

3.7  นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันมารายงานตัวต่อกรรมการพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา ในวันที่ทำการแข่งขัน
3.8  ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมารายงานตัวภายในเวลา 11.00-12.30 น. หากมาเข้าร่วมแข่งขันสายเกินกว่า 30 นาที หมดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน

4. เกณฑ์การพิจารณา : คะแนนเต็ม 100 คะแนน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

          4.1 แนวคิดในการออกแบบ ( 30 คะแนน)

               4.1.1  ความน่าสนใจในแนวคิดหรือไอเดียการตราสินค้า “ข้าวไทย” ที่มีความร่วมสมัย ลงตัวระหว่างความเป็นไทยและความเป็นสมัยนิยม

4.1.2  ความสมบูรณ์ของแนวคิด และความเป็นไปได้

          4.2 ความคิดสร้างสรรค์  ( 30 คะแนน)

4.2.1  ความแปลกใหม่/ความน่าสนใจ ในการออกแบบและการนำเสนอผลงาน

4.2.2  วิธีการสื่อสารในการผสมผสานความเป็นไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทยกับความทันสมัยในยุคปัจจุบัน

                4.3 ความสวยงาม ( 30 คะแนน)

4.3.1 การออกแบบมีความสวยงาม โดดเด่น สะดุดตา เป็นไปตามหลักของการออกแบบตราสินค้า

4.3.2 สามารถสื่อความงามได้ตามแนวคิดการออกแบบที่กำหนดไว้

4.3.3 ความสวยงาม ความกลมกลืน และความสมบูรณ์ของการออกแบบโดยภาพรวม

                4.4 การนำเสนอผลงาน ( 10 คะแนน)

4.4.1 ทักษะในการนำเสนอผลงาน

4.4.2 การตอบข้อซักถาม

5. รางวัลการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตร จากท่านอธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  พร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร  และโล่รางวัล

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ชมเชย ทุนการศึกษา   500 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

6. คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ท่าน

7. วิธีการสมัครเข้าแข่งขัน

7.1  สมัครโดยส่งเอกสารแบบตอบรับ พร้อมผลงานการออกแบบแนวคิดมาได้ที่ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 290 ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ10260 โทรสาร: 02-398-1356  หรือ E-mail : somnuek@southeast.ac.th. , chariya@southeast.ac.th

7.2  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์จริยา  ศรีจรูญ   สาขาวิชาการตลาด  โทร.  0-2744-7356-60  ต่อ 131  e-mail: chariya@southeast.ac.th.   อาจารยสมนึก  โรจน์มงคลรัตน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โทร.0-2744-7356-60  ต่อ 106  e-mail: somnuek@southeast.ac.th.

ใบสมัคร >>>CILCK<<<