บรรยายพิเศษวางแผนอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

13.00-16.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมษา

โดย อ.จารย์ กิตติพัฒน์  แสนทวีสุข วิทยากรอาสาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย