เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยท่าน ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีด้วยกัน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า) ,หลักสูตรการบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ยุค New Normal
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เป็นโครงการที่พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างความรู้ด้านวิชาการและความชำนาญทางวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีทักษะ และความสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยความต้องการของสถานประกอบการและการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่จำนวนผู้จบใหม่และสามารถทำงานได้จริงทันทีกลับลดน้อยลง คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงต้องเร่งผลักดันให้เกิดหลักสูตรใหม่ๆ และกำลังคนที่มีคุณภาพให้ทันความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบัน