ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ที่ ๐๘๕ / ๒๕๖๓
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)

ตามที่วิทยาลัยมีประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกที่ ๐๘๔/๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังงแพร่ระบาดในทุกจังหวัดของประเทศอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ วิทยาลัยจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑. วันที่ ๑๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work from home และอาจารย์ให้จัดการเรียนการสอน  และการวัดประเมินผล ระบบออนไลน์ ทุกรอบการศึกษาทุกวิทยาเขตอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒. ขอให้บุคลากร นักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๓. หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการ จักบุคลากร มาปฎิบัติงานอย่างเหมาะสม
ข้อ ๔. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

(ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง)
อธิการบดี