รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

1.คำอธิบายหลักสูตร

 • ชื่อหน่วยงานฝึกอบรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ชื่อหลักสูตร    การบริหารจัดการและความมั่นคงของระบบเครือข่าย
 • ระบุ Future Skills Set ของหลักสูตร  Network Configuration

 ปัจจุบันระบบเครือข่ายได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางเป็นจนถึงขนาดใหญ่ และยังนำมาใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การทำงานให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความมั่นคงปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการบุกรุกเข้ามาในระบบเครือข่าย หลักสูตรจึงเน้นถึง การออกแบบ การวางระบบเครือข่าย ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตลอดจนคอนฟิกให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างลงตัว เสถียรและปลอดภัย โดยหลักสูตรนี้จะใช้อุปกรณ์ของ Cisco เป็นหลัก เนื่องจากเป็น แบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดทางด้านอุปกรณ์เครือข่ายเป็นอันดับ 1 ของโลก จึงทำให้ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Cisco อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีปริมาณสูงมาก ดังนั้น หลักสูตรจึงถูกสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคคลทั่วไป นิสิต   นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในบริหารจัดการเครือข่าย  และสามารถนำความรู้ไปทำงานได้ทันทีเมื่อจบหลักสูตร

ระยะเวลาในการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นนี้ อบรมทั้งสิ้นจำนวน 5 วัน รวม 30 ชั่วโมง
– ภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง
– ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง

วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2563
9.00-16.00 น.
วันอังคาร 27 ตุลาคม 2563
9.00-16.00 น.
วันพุธ 28 ตุลาคม 2563
9.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563
9.00-16.00 น.
วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2563
9.00-16.00 น.

3. อาชีพที่รองรับการเรียนหลักสูตร

– IT Service

– IT Support

– Network Administrator

– System Administrator

– Network Engineer

– System Engineer

4. กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

– บุคคลทั่วไป

– ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช.

–  นิสิต/นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.

– ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ

– ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม

5. หัวข้อการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้

1) เนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้

เนื้อหาสาระ

Networking Today Build a Small Network
Basic Switch and End Device Configuration Basic Device Configuration
Protocol Models Switching Concepts
Physical Layer VLANs
Number Systems Inter-VLAN Routing
Data Link Layer STP
Ethernet Switching EtherChannel
Network Layer DHCPv4 Configuration
Address Resolution SLAAC and DHCPv6
Basic Router Configuration FHRP Concepts
IPv4 Addressing LAN Security Concepts
IPv6 Addressing Switch Security Configuration
ICMP WLAN Concepts
Transport Layer Troubleshoot Static and Default Routes
Application Layer Single-Area OSPFv2 Concepts
Network Security Fundamentals Single-Area OSPFv2 Configuration
WLAN Configuration WAN Concepts
Network Security Concepts VPN and IPsec Concepts
ACLs for IPv4 VPN and IPsec Configuration
NAT for IPv4 Network Management
Basic Device Configuration Network Design
IPv4 Static Routing Network Troubleshooting
IPv6 Static Routing Routing Concepts
 • ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
  • ระบุความคาดหวังสมรรถนะ (Competency, competence)

ผู้เรียนต้องเข้าใจทฤษฏี จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ติดตั้ง และคอนฟิกอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานและปลอดภัย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่ายในระหว่างการทำงานได้

 • ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ขั้นสุดท้าย

ผู้เรียนมีองค์ความรู้จนสามารถสอบเพื่อรับใบรับรองในสายงาน เช่น HCIA Routing and Switching, CCNA Routing and Switching , ใบรับรองสมรรถนะทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์    สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนทางด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 และ อาชีพ นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

6. รายชื่อและคุณวุฒิของวิทยากร

ชื่อ-สกุล                  นายทรงพล       นคเรศเรืองศักดิ์

ตำแหน่ง                 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญวิทยากรทางด้านการวางระบบและติดตั้งระบบเครือข่าย โดยมีใบรับรองดังนี้

– CCNA (Routing and Switching)

– CCNA Route and Switch for Instructor of Cisco Network Academy

– CCNA Security for Instructor of Cisco Network Academy

– CCNP (Route)

– MTCNA, MTCUME, MTCTCE, MTCRE.

– CompTIA Security+

– HCIA (Routing and Switching)

– HCIP (Routing and Switching)

– HCAI (Routing and Switching)

7. สถานที่จัดอบรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

– นักศึกษา สามารถเทียบโอนจำนวนหย่วยกิตได้ 9 – 12 หน่วยกิต

– สามารถนำความรู้จากการอบรม สอบเพื่อรับใบรับรองในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น HCIA Routing and Switching, CCNA Routing and Switching, ใบรับรองสมรรถนะทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์    สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนทางด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 และ อาชีพ นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

– สามารถนำความรู้จากการอบรมนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น การออกแบบ ติดตั้ง และคอนฟิกอุปกรณ์ให้การทำงานมีความปลอดภัย

9.ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

5,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร