หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.S. (Information Technology)

วิชาเอก : ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ  :  หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก (1) แผน ก แบบ ก (2) และแผน ข
 • ภาษาที่ใช้  :  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • การรับเข้าศึกษา  :  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   :  เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกโดยเฉพาะ
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและดูแลระบบฐานข้อมูล
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล/ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • นักออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรเครือข่าย/ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นักวิชาการ/นักวิจัย/อาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36      หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก 1  ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  36  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย

 • หมวดวิชาบังคับ   24  หน่วยกิต
 • วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก  12  หน่วยกิต
 • วิชาเลือก  9  หน่วยกิต
 • วิชาเลือกทั่วไป  3  หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร       36       หน่วยกิต

แผน ข ศึกษาโดยเน้นงานรายวิชาและไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

 • หมวดวิชาบังคับ  18  หน่วยกิต
 • วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก   18  หน่วยกิต
 • วิชาเลือก  15  หน่วยกิต
 • วิชาเลือกทั่วไป  3  หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร       36       หน่วยกิต