หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในด้านแนวคิดและหลักวิชาการในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถนำความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและทักษะสูงในด้านการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อรองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และการเจริญเติบโตของประเทศ
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้จักแก้ปัญหา มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำในวงการธุรกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • การวัดผลเพื่อสำเร็จการศึกษา
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1) แผน ก 2 : วิทยานิพนธ์

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
 • หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • รวม 36 หน่วยกิต

2) แผน ข : ไม่มีวิทยานิพนธ์

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
 • หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
 • รวม 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาจากสถาบัน การศึกษาในหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ. รับรอง
  คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.20 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ หรือมีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน