ลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการ กับ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาติไทย

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบินวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำโดย ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร. จิระเสกข์
ตรีเมธสุนทร คณบดี ละคณาจารย์ในคณะ ได้เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาติไทย นำโดย ว่าที่ร้อยตรี.ดร. ธเนศ โสรัตน์ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และ และนายรังสรรค์ ปาจารีย์อนันต์ อุปนายก และรองเลขาธิการสมาคม เข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้ด้วย การลงนามในครั้งนี้เพื่อให้ เกิดการเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตัวแทนออกของ ช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากลต่อไป