ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด และ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด โดย นายบดินท ตัณฑไพบูลย์ Managing Director JWD Transport Thailand
โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ กับบริษัทฯ ในการพัฒนาขีดความสามารถฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต