การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

ระหว่าง สาขาการบัญชี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ กับ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14:30 น. สาขาการบัญชี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมเซ็นบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด  ผ่านการประชุมในระบบออนไลน์ โดยมี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี  ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ   และ นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการผู้จัดการ  ตัวแทนลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โดยวิทยาลัยและบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิชาบัญชีและการจัดการ ที่ต้องร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการและความชำนาญเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจปัจจุบันและเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน ในรูแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน โดยเปิดโอกาสให้บริษัท ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต บุคลากรทางวิชาการ ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตราฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน