พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
“การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”
กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 แห่ง เพื่อให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สามารถใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการส่งเสริมให้ผู้สร้างงาน วรรณกรรม ไม่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม