พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษา ยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดค้น การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และรศ.ดร.สมชาย ปราการเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่วมกันทั้ง 11 สถาบัน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8. มหาวิทยาลัยทักษิณ
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก