คุณจุฑามาศ สุขสวัสดิ์

คุณจุฑามาศ สุขสวัสดิ์ นักศึกษาศิษย์เก่า ของ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาอีสท์บางกอก
ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คุณจุฑามาศ  กำลัง ศึกษาในระดับ  Master of Business Administration
ของมหาวิทยาลัย Stamford University ปัจจุบัน คุณจุฑามาศ เป็นเจ้าของกิจการ คลินิกเวชกรรมการแพทย์ วีรินดา พัทยา ชลบุรี