หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Educational Administration)

วิชาเอก : ไม่มี

จํานวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 • แผน ข ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
 • ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
 • การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  : เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   : ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 • หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักพัฒนาการศึกษาองค์กรเอกชน
 • ศึกษานิเทศก์
 • บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ
 • นักวิจัยทางการศึกษา
 • ผู้ประเมินหลักสูตร

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต
 • แผน ข                 ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต
สมัครเรียนรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ได้รับการรับรองจาก คุรุสภา

ตรวจสอบข้อมูล