เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้นLearn basic Matlab programs

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

คำอธิบายหลักสูตร

  • ชื่อหน่วยงานฝึกอบรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • ชื่อหลักสูตรMatLab Intensive Course
  • ระบุFuture Skills Set ของหลักสูตร   เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้น และการนำไปใช้จริง จากการอบรมระยะสั้น MatLab Intensive Course โดยความรู้เบื้องต้นนี้จะทำให้การอ่าน Data ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป โดยการแสดงผลด้วยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอผลงาน พร้อมเพิ่มคุณค่าให้ข้อมูล ให้เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายที่สุด จากการนำเสนอ ผ่านโปรแกรม Matlab

ระยะเวลาในการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นนี้ อบรมทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน รวม 2 ชั่วโมง

สามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ ดังนี้ (โปรดระบุ)
–  ห้อง Lab 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ชั้น 2                        จำนวน 40 คน
–  แบบ online  ผ่านระบบ Zoom Meeting                                   จำนวน 30 คน

วันพฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563
เวลา    18.00 – 20.00 น.

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

– บุคคลทั่วไป

–  นิสิต/นักศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ATC & SBC)

–  ศิษย์เก่าระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ATC & SBC)
 หัวข้อการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้

Intensive course table of content

– Intro to Matlab (UI, Basic Command) (20 min)

– Plot 2D + Customization (40 min)

– Multiple plots (30 min)

– Advanced Plot 3D (20 min)

– Further demonstration (if Time allow), Log-scaled plot, Contour

รายชื่อและคุณวุฒิของวิทยากร

ชื่อ-สกุล                 Kan        Kanjanapas
ตำแหน่ง                CEO & Co-Founder Hardware Startup

ประวัติการศึกษา

B.Eng  Automotive Enginnering, Chulalongkorn University
M.S.  Mechanical Engineering (Control Major), U.C. Berkeley, USA
Ph.D. Mechanical Engineering (Control Major), U.C. Berkeley, USA

ความเชี่ยวชาญวิทยากร

– Ex Camera Hardware, Bay Area, CA, USA
– 10+ Years’ Experience on Matlab
– Hardware & System Architecture Design, Robotics, Control, Automation System, Design

6. สถานที่จัดอบรม

–  ห้อง Lab 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ชั้น 2 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา
–  แบบ online ผ่านระบบ Zoom Meeting

ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร ราคาเต็ม 999 บาท
ส่วนลดพิเศษ รุ่นที่
1 ดังนี้
– บุคคลทั่วไป             599 บาท
–  ศิษย์เก่า                    399 บาท
–  นักศึกษาปัจจุบัน     199 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

  1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
  2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
    ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
    หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร