หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M. B. A.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในโครงสร้าง แนวคิดทางธุรกิจและหลักวิชาการทางธุรกิจ สามารถนำความรู้ และทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสูงในด้านบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และการเจริญเติบโตของประเทศ
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม รู้จักแก้ปัญหา มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำในวงการธุรกิจและสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศ

การวัดผลเพื่อสำเร็จการศึกษา

 • การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558

หลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก 2    : วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาพื้นฐาน    :    ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ   :   18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก    :   6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์   :   12 หน่วยกิต

แผน ก 2   :   วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาพื้นฐาน   :  ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ   :   18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก   :   6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์   :   12 หน่วยกิต

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในด้านแนวคิดและหลักวิชาการในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถนำความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและทักษะสูงในด้านการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อรองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และการเจริญเติบโตของประเทศ
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้จักแก้ปัญหา มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำในวงการธุรกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • การวัดผลเพื่อสำเร็จการศึกษา
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558

หลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก 2   :   วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   :  ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ  :   12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก   :  12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์   :  12 หน่วยกิต
รวม   :  36 หน่วยกิต

แผน ข   :   ไม่มีวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   :  ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ   :   12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก   :  12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก   :  6 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ   :  6 หน่วยกิต
รวม   :  36 หน่วยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Educational Administration)

วิชาเอก : ไม่มี

จํานวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 • แผน ข ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
 • ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
 • การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  : เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   : ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 • หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักพัฒนาการศึกษาองค์กรเอกชน
 • ศึกษานิเทศก์
 • บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ
 • นักวิจัยทางการศึกษา
 • ผู้ประเมินหลักสูตร

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต
 • แผน ข                 ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.S. (Information Technology)วิชาเอก : ไม่มีจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิตรูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ  :  หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก (1) แผน ก แบบ ก (2) และแผน ข
 • ภาษาที่ใช้  :  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • การรับเข้าศึกษา  :  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   :  เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกโดยเฉพาะ
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและดูแลระบบฐานข้อมูล
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล/ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • นักออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรเครือข่าย/ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นักวิชาการ/นักวิจัย/อาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36      หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก 1  ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  36  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย

 • หมวดวิชาบังคับ   24  หน่วยกิต
 • วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก  12  หน่วยกิต
 • วิชาเลือก  9  หน่วยกิต
 • วิชาเลือกทั่วไป  3  หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร       36       หน่วยกิต

แผน ข ศึกษาโดยเน้นงานรายวิชาและไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

 • หมวดวิชาบังคับ  18  หน่วยกิต
 • วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก   18  หน่วยกิต
 • วิชาเลือก  15  หน่วยกิต
 • วิชาเลือกทั่วไป  3  หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร       36       หน่วยกิต