หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M. B. A.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในโครงสร้าง แนวคิดทางธุรกิจและหลักวิชาการทางธุรกิจ สามารถนำความรู้ และทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสูงในด้านบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และการเจริญเติบโตของประเทศ
  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม รู้จักแก้ปัญหา มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำในวงการธุรกิจและสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศ

การวัดผลเพื่อสำเร็จการศึกษา

  • การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แผน ก 2 : วิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก

วิทยานิพนธ์

รวม

แผน ข : ไม่มีวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก

วิชาการค้นคว้าอิสระ

รวม

 

 

ไม่นับหน่วยกิต

21  หน่วยกิต

6    หน่วยกิต

12  หน่วยกิต

39  หน่วยกิต

 

ไม่นับหน่วยกิต

21  หน่วยกิต

15  หน่วยกิต

3    หน่วยกิต

39  หน่วยกิต

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในด้านแนวคิดและหลักวิชาการในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถนำความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและทักษะสูงในด้านการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อรองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และการเจริญเติบโตของประเทศ
  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้จักแก้ปัญหา มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำในวงการธุรกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  • การวัดผลเพื่อสำเร็จการศึกษา
    การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

แผน ก 2 : วิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเอก

วิทยานิพนธ์

รวม

แผน ข : ไม่มีวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเอก

หมวดวิชาเลือก

การค้นคว้าอิสระ

รวม

 

 

 

ไม่นับหน่วยกิต

12  หน่วยกิต

12  หน่วยกิต

12  หน่วยกิต

36  หน่วยกิต

 

ไม่นับหน่วยกิต

12  หน่วยกิต

12  หน่วยกิต

6    หน่วยกิต

6    หน่วยกิต

36  หน่วยกิต