เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 11 ก.พ. 2564

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

1.คำอธิบายหลักสูตร

 • การจัดการคลังสินค้าและการวางแผน ในการบริหารงานในคลังสินค้าให้มีความรวดเร็วและความทันสมัย เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การรวบรวมสินค้า การหยิบสินค้า การจ่ายสินค้าแต่ละประเภท ต้องมีการควบคุม และการดูแลรักษาคุณภาพสินค้า   ในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบข้อมูลของสินค้าคงคลัง ระบบการขนถ่าย และการแยกสินค้า ตามชนิดของสินค้าต้องนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารคลังสินค้า เพื่อการดำเนินงานในคลังสินค้าเป็นไปตามแผนและนโยบายของการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

2.ระยะเวลาและทักษะ

 • หลักสูตรการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจ อบรม จำนวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง  รวม 24 ชั่วโมง วันที่ 11-13 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ผู้รับการอบรมรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำความรู้และทักษะจากการอบรม สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์  (สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า และสาขาผู้ควบคุมสินค้าสินค้าคงคลัง) ได้รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานด้านโลจิสติกส์

3.อาชีพที่รองรับหลักสูตร

 • ระดับปฏิบัติการ  เช่น ฝ่ายจัดเก็บสินค้า ฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง      ฝ่ายจัดเรียงสินค้า ฝ่ายการรับสินค้า ฝ่ายตรวจสอบสินค้า
 • ระดับปฏิบัติการด้านเทคนิค  เช่น ผู้ควบคุมเทคโนโลยี ผู้ช่วยด้าน IT    ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายสินค้าคงคลัง
 • ระดับผู้บริหาร  เช่น นักวิเคราะห์วางแผนภายในคลังสินค้าและโซ่อุปทาน   • ธุรกิจส่วนตัว เช่น เจ้าของกิจการคลังสินค้า คลังให้เช่าต่างๆ  คลังห้องเย็น คลังไซโล คลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ/หุ่นยนต์
 • รับราชการในหน่วยงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการโลจิสติกส์

4.กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายการรับ    จำนวน 30 คน  ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  จำนวน 3 วัน  เวลา 8.30 – 16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย      สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

1) นักศึกษาปัจจุบัน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่กำลังศึกษาใน  ชั้นปีที่ 3-4

2) ศิษย์เก่า  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

3) บุคคลภายนอก  สามารถนำความรู้จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและนำใบประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนหรือปรับตำแหน่ง ตามกฎหมายแรงงาน  อีกทั้งยังสามารถเทียบโอนรายวิชา กรณีเรียนเก็บหน่วยกิต ตามหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

5. หัวข้อการเรียนรู้และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

ส่วนที่ 1.  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง  การสำรวจความต้องการและพยากรณ์ ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับคลังสินค้าสมัยใหม่

 • ความรู้พื้นฐานด้านคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
 • มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และระบบซัพพลายเชน
 • มีความรู้ทางด้าน IT และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
 • รายละเอียดความต้องการของผู้เรียน เพื่อตอบโจทย์ต่อหลักสูตรระยะสั้น

ส่วนที่ 2. ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานในคลังสินค้าต่างๆ

 • การวางแผนและควบคุมสินค้าและสินค้าคงคลัง
 • การบริารค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนในการดำเนินงานในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 3) การประเมินประสิทธิภาพผู้เรียน (ก่อนสอบปฏิบัติจริง)

 • สามารถวิเคราะห์พื้นที่ในการจัดเก็บและจัดเรียงสินค้าได้ถูกวิธี
 • สามารถวางผังพื้นที่ภายในคลังสินค้า อย่างเหมาะสมและใช้เนื้อที่ทุกตารางเมตรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และระบบซัพพลายเชน มีความเข้าใจในระบบ WMS, Barcode, RFID, AS/RS ฯลฯ เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 4. ทดสอบความรู้และทดสอบภาคปฏิบัติ

 • ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด ถึงมีสิทธิ์เข้าทำการทดสอบ
 • ทำแบบประเมินก่อนการอบรม
 • ทำแบบประเมินหลังการอบรม

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กรณีศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • Workshop
 • การฝึกใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (WMS.)

ผลการเรียนรู้

 1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำควารู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และนำไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ได้จริง
 2. ผู้อบรมสามารถคิดและการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการวิพากษ์ งานเกี่ยวกับบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัยได้อย่างถูกต้อง
 3. ผู้อบรมสามารถใช้เทคโนโลยีสารเทศ ด้านคลังสินค้า WMS, Barcode, RFID, AS/RS เพิ่มขึ้น เข้ารับการทดสอบ สามารถสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ สาขา ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า และผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

การวัดผลการเรียนรู้

 1. วัดจากการนำเสนอ จากการทำ Work Shop
 2. การวิเคราะห์ Business Flow การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
 3. การนำเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างถูกวิธี วัดผล KPI กระบวนการจัดการคลังสินค้า การทดสอบภาคทฤษฎี และการทดสอบภาคปฏิบัติ

6.รายชื่อและคุณวุฒิของวิทยากร

 1. ดร.อำนวย แก้วใส

    ตำแหน่ง  กรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)

                    ประวัติการศึกษ     ปริญญาเอก :  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซอุปทาน

        ปริญญาโท  :  วทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สาขาการตลาด

      ประสบการณ์

       – อาจารย์คณะภาควิชา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

       – ผู้ทรงคุณวุฒวิชาชีพทางด้านหัวหน้าคณะทำงานให้คำปรึกษา 

       – กรรมการคณะกรรมสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

 1.   คณะกรรมการจากกรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2.   คณะทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และเทคโนโลยีจากสมาคมภายนอก

7.สถานที่จัดอบรม

        – วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  อาคาร 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 2 และ ชั้น 6

8.ประโยชน์ที่ได้รับจากอบรม

1) นักศึกษาปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ชั้นปีที่ 3-4  สามารถนำความรู้จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตาม     อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

2) ศิษย์เก่า สามารถนำความรู้จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและนำใบประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ไปปรับเพิ่มเงินเดือนหรือปรับตำแหน่ง ตามกฎหมายแรงงาน

3) บุคคลภายนอก สามารถนำความรู้จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและนำใบประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนหรือปรับตำแหน่ง ตามกฎหมายแรงงาน อีกทั้งยังสามารถเทียบโอนรายวิชา กรณีเรียนเก็บหน่วยกิต ตามหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

9.ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

   – รายจ่ายตลอดหลักสูตรระยะสั้น “การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่”  3,500 บาท/หลักสูตร

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร