ประวัติคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน (Faculty of Logistics and Aviation Technology) ซึ่งจากเดิมเป็นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อยู่ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ ต่อมาในปีการศึกษา 2560 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ เลขที่ 298 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2744-7356-65 ต่อ 167-168  โทรสาร 0-2398-1356

ปัจจุบัน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีการบริหารงานโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง อธิการบดี เป็นผู้รับใบอนุญาต และนายชนะ รุ่งแสง  เป็นนายกสภาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยปณิธานแน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและสมรรถนะระดับสากล ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้งให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2543 โดยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2543 และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) โดยเปิดสอนรวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2549 ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์  และในปีการศึกษา 2555 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน โดยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนจำนวน 2  หลักสูตร  ดังนี้

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Department of Logistics Management)
 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Department of Air cargo Management)

หลักสูตรและการรับรองหลักสูตร

การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา   เมื่อวันที่  1   มิถุนายน   2546
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม  2551
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่  20  สิงหาคม   2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ ……………………………………..

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of  Business Administration Program in Logistics Management

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย  :         บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อย่อภาษาไทย  :         บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ        Bachelor of  Business Administration (Logistics Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         B.B.A. (Logistics Management)

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ  เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิจัย มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ศาสตร์ที่ได้ศึกษา  รวมทั้งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีและตระหนักในความสำคัญของงานในศาสตร์ที่ศึกษา  ที่มีผลกระทบต่อสังคม  สภาพแวดล้อมและประเทศชาติ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจให้เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์  ดำรงตนเป็นพลเมืองดี  และ จรรโลงไว้ซึ่งขนบธรรมประเพณีไทย

การวัดผล และการสำเร็จการศึกษา

 • การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

โครงสร้างหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย  หมวดศึกษาทั่วไป   หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา  ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                                                    129    หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                                                           30    หน่วยกิต

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์                                                                  12    หน่วยกิต

1.2  กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                          12    หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์                                                                      6    หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                           93    หน่วยกิต

(1)  กลุ่มวิชาแกน                                                                                             36    หน่วยกิต

(2)  กลุ่มวิชาเอก                                                                                              57    หน่วยกิต

2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                                45    หน่วยกิต

2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                                 12    หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                       6    หน่วยกิต

          รวมตลอดหลักสูตร                                                                   129    หน่วยกิต

Comming Soon