คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการ การประกวดแข่งขัน “เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 5”

1.หัวข้อการประกวดแข่งขัน

          1 วันมหัศจรรย์ กับ การจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.หลักการและเหตุผล

ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดของโลก อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาได้มาก ปัจจุบันการท่องเที่ยวไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะการพักผ่อนหย่อนใจ และการเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการขั้นตอนต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการนำเอาศาสตร์ของโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารจัดการในการเคลื่อนย้าย การไหลเวียนและความเชื่อมโยง สินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านเวลา และต้นทุน ที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค และยังช่วยสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวได้

การพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบัน ตลาดแรงงาน โดยสถานประกอบการ มีความต้องการบัณฑิตที่จบใหม่ และต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องที่ต้องจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฏี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อคิดอย่างเป็นระบบและสร้างบัณฑิตพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ในการทำคลิปสั้นไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ “1 วันมหัศจรรย์ กับ การจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำเอาศาสตร์ของโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม       

3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนที่มีวิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์

3.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

4.1 นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

4.2 จำนวนทีมละ 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

4.3 สามารถส่งได้ไม่เกินสถาบันการศึกษาละ 2 ทีม

5. กติกาในการแข่งขัน

5.1 ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันจะต้องนำเสนอคลิปแนะนำการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “1 วัมหัศจรรย์ กับ การจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

5.2 สถานที่ท่องเที่ยวต้องเป็นชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดที่สถาบันการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันนั้นตั้งอยู่

5.3 กำหนดให้เลือกชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพียงแค่ 1 ชุมชนเท่านั้น ที่สามารถจัดการท่องเที่ยวให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 1 วัน

5.4 ต้องมีจุดที่สามารถทำกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวได้ อย่างน้อย 5 จุด หรือมากกว่าตามความเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าภายใน 1 วัน โดยต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด อาทิเช่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งขุดค้นโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด งานแกะสลัก ศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา ดนตรี การแสดงพื้นบ้าน วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น หรือ ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น

5.5 จุดเริ่มต้นของการเดินทางต้องเริ่มจากสถาบันการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกำลังศึกษาอยู่

5.6 ต้องมีการสอดแทรกศาสตร์ทางโลจิสติกส์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกับการท่องเที่ยว

5.7 ระยะเวลาความยาวของคลิป ไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)

5.8 ไพล์วีดีโอ MP4 ขนาดไม่ต่ำกว่าขนาด 720 pixel (1280×720) โดยไม่มีภาพหรือเพลงอื่นใดที่ติดลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดไอเดีย รูปแบบการนำเสนอ อุปกรณ์ เทคนิค และวิธีการถ่ายทำ

5.9 Footage หรือไพล์ในคลิป ต้องไม่ใช่ Footage ที่เคยส่งประกวดมาก่อน

5.10 ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หาก ตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกฏ กติกา หรือมีข้อความโดยเป็นเท็จ หรือพบการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น

5.11 ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ (ถ้ามี) และนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ ทีมละไม่เกิน 10 นาที และกรรมการซักถาม 5 นาที (รวมเวลานำเสนอและซักถามไม่เกิน 15 นาที) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (บางนา) กรุงเทพมหานคร

6. เกณฑ์การให้คะแนน

ส่วนที่ 1 คลิปวิดิโอ (60 คะแนน)

– แนวคิดและเนื้อหา (20 คะแนน)

– เทคนิคการถ่ายทำและการเล่าเรื่อง (10 คะแนน)

– ความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)

– ความคุ้มค่าของการท่องเที่ยว (20 คะแนน) แบ่งออกเป็น

– ด้านเวลา (10 คะแนน)

– ด้านค่าใช้จ่าย (10 คะแนน)

ส่วนที่ 2 การนำเสนอประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (40 คะแนน)

– มีบุคลิกภาพในการนำเสนอที่น่าสนใจ (10 คะแนน)

– มีความรู้ ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวได้ถูกต้อง (10 คะแนน)

– กิจกรรมในการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ (10 คะแนน)

– มีการสอดแทรกศาสตร์ทางโลจิสติกส์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกับการท่องเที่ยว (10 คะแนน)

7.รางวัล

7.1 รางวัลชนะเลิศ        เงินรางวัล        10,000 บาท     พร้อมโล่เกียรติยศ และ เกียรติบัตร

7.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล        5,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

7.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล        3,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

7.4 รางวัลป๊อบปูล่าโหวต เงินรางวัล        2,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

7.5 ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทุกทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

* รางวัล Popular Vote จะทำการนับคะแนนจาก VDO Clip ที่โพสต์ลง Facebook คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน โดยนับคะแนนจากจำนวนผู้กด Like = 1 คะแนน จำนวนผู้กด Share = 2 คะแนน โดยจะสิ้นสุดการนับคะแนน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23:59 น.

8.การสมัครมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อทีม

9.กำหนดการ         

รายละเอียด

กำหนดการ

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

วันนี้-ธันวาคม 2563

2. ส่งคลิปผลงานการประกวดแข่งขัน

วันนี้-20 มกราคม 2564

3. อัพโหลดคลิปลง Facebook คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน เพื่อทำการโหวต Popular Vote 21 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2564

4. ประกวดแข่งขันและนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ

11 กุมภาพันธ์ 2564

10.การส่งผลงาน

ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน สามารถส่งผลงานได้ตามช่องทางดังนี้

– Line ID atsareeyaporn

– e-mail atsareeyaporn@gmail.com

– หรือส่ง DVD มาที่ อ.อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เลขที่ 298 ถนนสรรพาวุธ แขวง/เขต บางนา กทม. 10260

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

อ.อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล โทร. 027447356-65 ต่อ 167 หรือ 0819599154