โครงการหลักสูตรระยะสั้น การบริหารการจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ

1. คำอธิบายหลักสูตร

ความสำคัญของการจัดซื้อจัดหาในระบบโลจิสติกส์ บทบาทและ นโยบายงานจัดซื้อ การวางแผนงานจัดซื้อและการจัดทำงบประมาณการ จัดซื้อ การพยากรณ์การจัดซื้อ ขั้นตอนและวิธีการกำหนดเป้าหมายงานจัดซื้อ การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ กลยุทธ์ของการจัดซื้อจัดหา การพัฒนาบุคลากร การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ พาณิชย์ อิเลคทรอนิกส์ การจัดซื้อจัดหาระหว่างประเทศ การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายการซื้อขายสำหรับนักจัดซื้อ การประเมินผลการ ดำเนินงานจัดซื้อ ดัชนีชี้วัดการจัดซื้อจัดหา การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการเป็นนักจัดซื้อมืออาชีพ

2.ระยะเวลาและทักษะ
หลักสูตรอบรมระยะสั้นนี้ อบรมทั้งสิ้น จำนวน 4 วัน วันละ 8 ชม. เวลา 08.30 -16.30 น. รวม 32 ชั่วโมง กำหนดการจัดอบรม ในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 มีใบประกาศนียบัตรรับรองจากวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก และสามารถใช้ความรู้และทักษะจากการอบรม สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ (สาขาอาชีพพนักงานจัดซื้อจัดหา)
รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน และสอบสมรรถนะอาชีพ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

3.อาชีพที่รองรับการเรียนหลักสูตร

• ธุรการจัดซื้อ (Administration Officer)
• เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายจัดซื้อ (Support Officer)
• เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
• นักจัดซื้อ (Buyer)
• หัวหน้าหน่วยจัดซื้อ ( Procurement Supervisor)
• ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (Assistant Procurement Manager)
•ผู้เชี่ยวชาญงานจัดซื้อ (Procurement Specialist) ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

4.กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

เป้าหมายการรับ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 – 40 คน / กลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาปัจจุบัน ที่กำลังศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ชั้นปีที่ 3-4
2) ศิษย์เก่า วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
3) บุคคลภายนอกที่สนใจ เช่น ผู้ที่ทำงานด้านการจัดซื้อ หรืองานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ นักศึกษาสถาบันอื่น
หมายเหตุ :-
การจัดกลุ่มการอบรม แบ่งตามเกณฑ์การประเมินผลก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test) เพื่อทราบความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่าน และผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

5.หัวข้อการเรียนรู้และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

ส่วนที่ 1) ความรู้พื้นฐานการจัดซื้อจัดหาในระบบโลจิสติกส์ การสำรวจความต้องการและการพยากรณ์การใช้สินค้าหรือบริการ การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าหรือ
บริการที่ต้องการ

 • ความรู้พื้นฐานการจัดซื้อจัดหาในระบบโลจิสติกส์
 • การสำรวจความต้องการใช้ของผู้ขอซื้อแต่ละส่วนงาน
 • ขอบเขตการสั่งซื้อ
 • รายละเอียดสินค้าที่ต้องการ และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ

ส่วนที่ 2) การดำเนินการและขั้นตอนจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง สินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้สั่งซื้อ การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ กลยุทธ์ของการจัดซื้อจัดหา

 • การวางแผนและควบคุมการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ
 • การบริการค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
 • การกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและกฎหมายการจัดซื้อ

ส่วนที่ 3) การสำรวจแหล่งขาย และการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และการดำเนินการจัดซื้อจัดหา จัดจ้าง การเจรจาต่อรองและจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา
การสำรวจแหล่งขาย

 • เทคนิคในการคัดเลือกผู้ขาย
 • การเปรียบเทียบแหล่งขาย
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • การจัดทำสัญญาในการจัดซื้อและจัดจ้าง
 • การจัดซื้อระหว่างประเทศ
 • พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
 • การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 4) การประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้นและติดตามการส่งมอบ และ
ประเมินผลผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ

 • การประเมินการจัดซื้อจัดหาและการประเมินการคัดเลือกผู้ขายสินค้า
 • การติดตามการส่งมอบ
 • การประเมินผลผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
 • การประเมินผลหลังการส่งมอบดัชนีชี้วัดการจัดซื้อจัดหา

ส่วนที่ 5) การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดหา

 • การจัดทำงบประมาณและโครงการจัดซื้อ
 • การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการจัดซื้อจัดหา
 • การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดและแนวทางการแก้ไข
 • การประเมินผลการดำเนินการในปีงบประมาณ

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กรณีศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • Workshop
 • การฝึกใช้งานโปรแกรม
 • คอมพิวเตอร์ (ERP)

ผลการเรียนรู้
1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและนำไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้อบรมสามารถในการใช้ระบบความคิดการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการวิพากษ์ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา
3. ผู้อบรมสามารถใช้เทคโนโลยีสารเทศด้านการจัดซื้อจัดหา เช่น SAP
4. ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ และสอบสมรรถนะอาชีพ (TPQI)

การวัดผลการเรียนรู้
1. วัดจากการนำเสนอ จากการทำ Work Shop
2. การวิเคราะห์ Business Flow กระบวนการการจัดซื้อจัดหา
3. การนำเทคนิคแลเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างถูกวิธี
4. วัดผล KPI การจัดซื้อจัดหา, การทดสอบภาคทฤษฎี และการทดสอบภาคปฏิบัติ

6. คุณวุฒิของวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมจัดซื้อและผู้ประกอบการ

7. สถานที่จัดอบรม

ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

8.ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

1) นักศึกษาปัจจุบัน สามารถเทียบรายวิชา 105102 การจัดการการจัดซื้อจัดหา และสามารถนำความรู้จากการอบรมระยะสั้น ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยในการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ
2) ศิษย์เก่า สามารถนำความรู้จากการอบรมระยะสั้น ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและนำใบประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปปรับเพิ่มเงินเดือนหรือปรับตำแหน่งตามกฎหมายแรงงาน
3) บุคคลภายนอก สามารถนำความรู้จากการอบรมระยะสั้น ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและนำใบประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปปรับเพิ่มเงินเดือนหรือ ปรับตำแหน่ง ตามกฎหมายแรงงาน อีกทั้งยังสามารถเทียบโอนรายวิชา กรณีเรียนเก็บหน่วยกิต ตามหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้ใบประกาศจากทางวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร 4,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร